Dissolució matrimonial procedeix l'exempció per reinversió en habitatge habitual
Reinversión Vivienda habitual - Disolución Matrimonial - Exención

TS Sentencia num. 553/2023 de 5 mayo