Advocats i Consultors

Especialistes en Funció Pública i Dret Administratiu

La Firma

MRS Assessors es dedica des de l’any 2001, a l’assessoria jurídica dels seus clients.

Aquests serveis són gestionats pels departaments següents: jurídic, fiscal, tributari, comptable, laboral, immobiliari, assegurances i gestió.

MRS Assessors és, bàsicament, un equip humà que treballa d'acord amb el concepte de client integral, és a dir, oferim una gestió professional global a mida del client. Aquesta línia de treball permet establir una relació personalitzada i propera amb el client, i aconseguir alhora una unitat de criteri i de gestió, mitjançant la coordinació i la col·laboració de tots els departaments.

La dinàmica de l'actual normativa legal ens obliga a una resposta ràpida, eficaç i, sobretot, responsable. És per això que un fita important del nostre servei és la contínua actualització teòrica i la constant renovació dels recursos tecnològics que tenim al nostre abast.

El nostre treball es divideix en dues àrees:

 1. A. D'una banda oferim una gestió i assessorament jurídic, administratiu i comptable de qualitat, actualitzat i responsable, que serveixi als nostres clients per a la presa de decisions del dia a dia i que eviti problemes en el futur, com ara: excessiva morositat, pagar més impostos dels justos i necessaris, conflictivitat laboral, manca de planificació financera, etc.
 2. B. Així mateix defensem jurídicament als nostres clients davant l'Administració i els Tribunals, amb un alt grau d'èxit fins avui, destacant la nostra alta especialització en Dret Administratiu, Dret Urbanístic, Dret Tributari, i Dret de la Funció Pública, el que comporta que des del nostre despatx s’assessori i defensi jurídicament a diferents Administracions Locals.

Fidels al nostre compromís de modernització i creixement, treballem dia a dia per la creació de nous serveis adaptats a les noves necessitades de la nostra societat, sent l'últim d'ells l'assessorament global a esportistes.

Despatx Advocats MRS Assessors

Àrees de Pràctica

El departament de laboral ofereix un assessorament global. No pensem només en la confecció d'unes nòmines i unes liquidacions a la Seguretat Social, sinó també en les relacions laborals, reunions d'empresa, auditories laborals, informes d'acomiadament, etc. Assessorem en les relacions laborals i en les gestions relatives a la relació de l'empresa amb l'administració pública, d'acord amb les disposicions legals vigents, en el marc de la continua modificació de la legislació laboral, i l'evolució constant dels convenis col·lectius i de les diferents obligacions formals.

 • Altes inicials d'empreses
 • Obertura de centres de treball
 • Inscripcions i altes de treballadors
 • Contractes i pròrrogues
 • Gestió de nòmines (TC2 i TC1)
 • Incapacitat temporal, invalidesa i jubilacions
 • Contenciosos laborals CMAC
 • Inspeccions laborals, recursos i reclamacions
 • Prevenció de riscos laborals
 • Connexió de la xarxa amb la tresoreria de la Seguretat Social
 • Treballadors autònoms. Altes, baixes i prestacions
 • Base de dades de jurisprudència i convenis
 • Règims especials (de la llar, agrari, ...)
 • Assessorament i consultes

En els darrers anys les normatives fiscals i comptables s'han anat apropant, per tant, no podem entendre un assessorament fiscal deslligat de les accions econòmiques diàries de l'empresa. I si omplir bé uns documents per presentar a l' Administració Tributària és important, més ho és que aquests documents s’ajustin a la realitat tributària de l’empresa. L’assessorament i estudi previ de qualsevol operació econòmica són ara molt importants, ja que, com diu el refrany, "val més curar-se en salut".

El nostre assessorament es personalitza segons el tipus d'empresa i la seva qualificació fiscal, i contempla l’assessorament, el seguiment i control dels impostos, la confecció dels impresos : IVA, renda, societats, successions i donacions, operacions amb tercers, etc., la relació amb l'Administració Tributària: resposta a requeriments, assessorament a inspeccions, tràmits, i d'altres, i defensa jurídica davant els òrgans administratius i judicials.

 • Impost sobre la renda i el patrimoni de les persones físiques
 • Impost sobre societats
 • Impost sobre el valor afegit
 • Tramitació i seguiment dels règims en estimació directa simplificada i mòduls
 • Pagaments fraccionats i retencions de lloguers
 • Impost sobre activitats econòmiques i altres tributs locals
 • Impost sobre transmissions patrimonials
 • Impost sobre successions i donacions
 • Inspeccions fiscals, recursos i reclamacions
 • Requeriments i ajornaments

L'assessorem perquè tingui una comptabilitat adaptada a les seves necessitats i que compleixi les normes legals vigents.

Som a prop de les noves empreses i d'aquelles que volen fer realitat una gestió comptable per primera vegada; som al seu costat per fer la posada en marxa, i fins i tot per ajudar-lo a la formació del personal. Un cop fet aquest primer pas, estem sempre a la seva disposició per resoldre dubtes, fer comprovacions periòdiques i estudis econòmics i financers. Oferim l'assessorament en el tancament anual de comptes i l'elaboració de la memòria i els balanços per dipositar al Registre Mercantil.

Si vostè busca l'acompliment d'unes obligacions fiscals, en el nostre despatx li podem oferir la confecció dels registres fiscals necessaris segons la normativa de cada moment. Només cal que ens lliuri les factures, la resta és cosa nostra. Si la seva empresa necessita una comptabilitat ajustada a la normativa mercantil, la nostra feina inclou totes les anotacions per arribar a obtenir la imatge fidel del patrimoni de l'empresa i l' elaboració posterior de la memòria i els balanços per dipositar al Registre Mercantil.

 • Assessorament general en matèria comptable
 • Planificació i inici de comptabilitats
 • Comptabilitat d'empreses en el règim d'estimació directa
 • Comptabilitat de societats
 • Confecció dels llibres de comptabilitat
 • Presentació i tramitació per a la legalització dels llibres oficials de la comptabilitat
 • Informes tècnics comprables: estudi de ratis, valoració d'empreses, actualitzacions de balanços, etc.

Aquest departament es dedica a l'estudi per a la constitució i legalització de tot tipus de societats, contractes mercantils i totes les possibles adaptacions o canvis que es produeixin sobre la vida societària.

 • Constitució de Societats. ( Cerca i sol·licitud de denominacions socials, Constitució de Societats Civils i Comunitats de Bens, Dissolució de Societats)
 • • Actuacions en societats constituïdes. (Canvi de domicili, Transformació SA / SL, - Augment Capital, Disminució Capital, Modificació de l'objecte social)
 • • Contractes mercantils. (Confecció de contractes d'arrendament de Mobles i Immobles, Confecció de contractes de compravenda, Confecció d'altres contractes)
 • Comptes anuals

Gestiona la cobertura dels riscos inherents a l'empresari o al particular, i assessora sobre les assegurances i inversions més adequades, per tal de gaudir de la millor cobertura possible i el major estalvi en el producte contractat.

 • Multirisc empresarial
 • Multirisc de comerços, indústries i oficines
 • Multirisc de la llar i comunitats
 • Responsabilitat civil
 • Vehicles industrials
 • Vehicles comercials
 • Turismes
 • Jubilació
 • Protecció jurídica
 • Subsidis
 • Vida
 • Pensions
 • Accidents
 • Assistència i hospitalització

Profundament implicat amb la resta de departaments, sobretot en la representació davant dels organismes oficials i davant d'altres entitats, aquest departament fa de pont amb tots els altres dels despatx, i els ajuda en la tramitació dels diversos documents.

 • Certificat de registres civils
 • Certificat d'últimes voluntats
 • Certificat de denominació de societats
 • Patents i marques
 • Assessorament i tràmit d'herències i donacions
 • Assessorament i tràmit de compravenda i cancel·lació d'hipoteques
 • Consultes i tràmits a diferents organismes oficials

L'alt nivell d'especialització jurídica de MRS Assessors ha comportat a la consecució d'una altíssima taxa d'èxit davant les administracions i tribunals, sense oblidar el nostre important tarannà mediador.

Àrees d'especialització jurídica:

 • Dret Civil
 • Dret Mercantil
 • Dret Penal
 • Dret Administratiu (incloent Dret Urbanístic i Dret de la Funció Pública)
 • Dret Laboral
 • Dret Financer i Tributari
 • Administració de Comunitats de Propietaris i Urbanitzacions
 • Formalització de contractes
 • Registre de contractes, constitució i dipòsit de fiances
 • Emissió i cobrament de rebuts de lloguer
 • Reclamació d’impagats
 • Assegurança de la finca
 • Aplicació d'augments i repercussions a arrendataris
 • Recerca i selecció de llogaters
 • Intermediació immobiliària
 • Informes
 • Hipoteques
 • Préstecs personals

Socis

Rafael Ripalta Romeo

Rafael Joaquín Ripalta Romeo

Soci Fundador

Llicenciat en Dret per la Universidad de Navarra


Màster en Tributació i Assessoria Fiscal


Tècnic en Comptabilitat i Anàlisi Econòmic-Financer per la Escuela Superior de Investigación y Técnicas Empresariales


Gestor Administratiu Col·legiat COGAC Nº 3116


Administrador de Finques Col·legiat CAFGI nº 729


Agent de la Propietat Immobiliària Girona Col·legiat nº 942


E-mail: rafael@mrsassessors.com

Sebastián Martínez de Trincheria

Sebastián Martínez de Trincheria

Soci Fundador

Llicenciat en Dret per la Universidad de Navarra


Màster en Tributació i Assessoria Fiscal


Diploma d'Estudis Avançats en Dret Financer i Tributari


Professor de Dret Tributari Universitat de Girona


Assessor Tributari en diferents ens locals, i advocat especialista en la jurisdicció contenciós administrativa


E-mail: sebastian@mrsassessors.com

Jordi Sais Giralt

Jordi Sais Giralt

Soci

Llicenciat en Dret per la UNED


Especialitzat en assessorament i defensa jurídica civil, laboral, i administrativa, especialment en matèria urbanística.


Assessor urbanístic en diferenes ens locals


E-mail: jordi@mrsassessors.com

Joan Gil Moretones

Joan Josep Gil Moretones

Associat

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra


Màster en Advocacia por la Universitat de Girona


Postgrau en Comunicació Política i Institucional per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (UAB))


Diploma de especialització en el sector immobiliari AICAT per la Fundació Universitat de Girona i el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona


Curs “Pràctica Administrativa y Processal Laboral” pel Centro de Estudios Financieros


Curs monogràfic “Comunitats de propietaris i administradors de finques” pel el Centro de Estudios Financieros


E-mail: juridic@mrsassessors.com

Equip Administratiu

Maica Rodriguez Sanchez

Administrativa


Departament Laboral


E-mail: laboral@mrsassessors.com

Silvia Fullà Soms

Administrativa


Departament Fiscal i Comptable


E-mail: fiscal@mrsassessors.com

Maria Romera Moreno

Administrativa


Departamento Administració de Finques


E-mail: comunitats@mrsassessors.com

Ana Maria Rubio Martínez

Administrativa


Departament d'Assegurances


E-mail: assegurances@mrsassessors.com

Olga Osipova

Administrativa


Departament Immobiliari


E-mail: finques@mrsassessors.com

Montserrat Dominguez Buitrago

Comercial


Departament Immobiliari


E-mail: comercial@mrsassessors.com

Direccions

Sede Central Lloret de Mar

Assessoria Comptable, Fiscal, Laboral, Jurídica i Mercantil.

Oficina Lloret de Mar

Assessoria Immobiliària, Administració de Finques, Gestoria i Assegurances.

Sucursal Girona

Assessoria Jurídica, Mercantil i Tributaria.

Contacte


O